سلسله نشست های تخصصی مباحث اعتقادی
فاعلیت خداوند متعال
موضوع همایش :
برررسی نظریه عرفانی "تجلی" گرارش دوم
ارایه بحث توسط :
استاد: حجت الاسلام محمد تقی سبحانی
استاد: دکتر علی افضلی
پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
فاعلیت خداوند متعال
موضوع همایش :
برررسی نظریه عرفانی "تجلی" گرارش اول
ارایه بحث توسط :
استاد: حجت الاسلام محمد تقی سبحانی
استاد: دکتر علی افضلی
پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
فاعلیت خداوند متعال
موضوع همایش :
بررسی و نقد نظریه فلسفی "صدور" گزارش نخست
ارایه بحث توسط :
استاد: آیه الله سیدان
استاد: حجه الاسلام برنجکار
استاد: حجه الاسلام بنی هاشمی
سه شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۳
علیت و فاعلیت
موضوع همایش :
بررسی و نقد قاعده فلسفی"الشئ ما لم یجب لم یوجد" (ضرورت سابق)
ارایه بحث توسط :
استاد: آیه الله سیدان
استاد: حجت الاسلام محمد تقی سبحانی
پنجشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
علیت و اراده خداوند
ارایه بحث توسط :
استاد: حجه الاسلام برنجکار
استاد: حجه الاسلام بنی هاشمی
پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۴
علیت و اختیار انسان
ارایه بحث توسط :
استاد: آیه الله سیدان
استاد: حجت الاسلام محمد تقی سبحانی
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
علیت و فاعلیت
موضوع همایش :
طرح وتبیین اندیشه های وحیانی درموضوع"ضرورت علّی و معلولی"
ارایه بحث توسط :
استاد: آیه الله سیدان
استاد: حجه الاسلام برنجکار
چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۳
نسبت خداوند متعال و کائنات
موضوع همایش :
سنخیّت، عینیّت یا تباین؟
ارایه بحث توسط :
استاد: آیه الله سیدان
استاد: حجت الاسلام محمد تقی سبحانی
استاد: دکتر علی افضلی
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۱
نسبت خداوند متعال و کائنات
موضوع همایش :
سنخیّت، عینیّت یا تباین؟
ارایه بحث توسط :
استاد: آیه الله سیدان
استاد: حجت الاسلام محمد تقی سبحانی
استاد: دکتر علی افضلی
پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۱
نسبت خداوند متعال و کائنات
ارایه بحث توسط :
استاد: آیه الله سیدان
استاد: حجه الاسلام برنجکار
استاد: دکتر یحیی یثربی
دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۰