ویترین پرسش و پاسخ
دسترسی به عقل بدون خطا
سوال مطرح شده:

فرموديد عقل بما هو عقل خطا ندارد. آن جا خطا دارد که با هواي نفس مخلوط شود. آيا انسان بدون اين اميال مي تواند فعاليت داشته باشد که جداي از اين اميال، کارکردي براي عقل در نظر بگيريم و آن فعاليت را درست بدانيم؟


بله، عرض کرديم که ميل را در انسان قرار داده اند و انسان بدون ميل، اصلا وجود ندارد. منتهي ما بايد کاري بکنيم که غلب عقله شهوته بشود. ميل به غذا را که نمي توانيم از بين ببريم. بايد غذا بخوريم. اما بايد اين ميل به غذا را، در راستاي عقل انجام دهيم نه در مقابل آن. عقل مي گويد اين اندازه بس است. شهوت و ميل مي گويد چون خوشمزه است بيشتر بخور. اين مي شود غلب شهوته عقله!